วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์ :

เรามุ่งสืบสานภูมิปัญญา พัฒนาผลิตภัณฑ์ แบ่งปันความรู้ สร้างกลุ่มให้เข้มแข็ง

พันธกิจ :

1. สร้างมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
2. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลาย
3. การรักษาเอกลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้สืบทอดต่อไปอย่างยั่งยืน
4. สมาชิกมียอดขายและกำไรจากการขายผลิตภัณฑ์จักสานเส้นพลาสติกและผลิตภัณฑ์แปรรูปสูงขึ้น
5. การประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย โดยการเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวในจังหวัดมุกดาหาร