โครงสร้างองค์กร

โครงสร้างองค์กรและการบริหารกลุ่มคลัสเตอร์จักสานเส้นพลาสติก ประกอบด้วย

1. กรรมการบริหาร ที่ปรึกษา และคณะกรรมการด้านต่างๆ
2. ประธานกลุ่มคลัสเตอร์ รองประธาน และหัวหน้าทีมงานด้านต่างๆ
3. ผู้ประสานงานพัฒนาคลัสเตอร์ หรือที่เรียกว่า CDA (Cluster Development Agent)
4. กรรมการฝ่ายงานต่างๆ เช่น ฝ่ายประชาสัมพันธ์และทะเบียน ฝ่ายเหรัญญิก ฝ่ายบริหารการตลาด และฝ่ายวิชาการ
5. สมาชิกกลุ่มคลัสเตอร์

ประธานกลุ่มคลัสเตอร์ หรือผู้นำกลุ่มคลัสเตอร์ มีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนากลุ่มคลัสเตอร์
กล่าวคือ เป็นผู้ผลักดันให้เกิดการนำโครงการต่างๆไปขับเคลื่อนโดยสมาชิกเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่กลุ่มสมาชิกนอกจากนี้ยังจะต้องประสานงานและร่วมมือกับหน่วยงานสนับสนุนต่างๆเพื่อประโยชน์ของกลุ่มคลัสเตอร์

ประธานกลุ่มคลัสเตอร์
นางนงลักษณ์ สะอาด
รองประธาน 1
นางปราณี ยืนยง
รองประธาน 2
นางณรัชช์อร ชูเวช
เลขานุการ
น.ส.ปริมประภา ห้วยทราย

 

ผู้ประสานงานพัฒนาคลัสเตอร์ หรือที่เรียกว่า CDA (Cluster Development Agent) หรือคนกลาง
มีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาคลัสเตอร์อย่างมาก ความรู้ ความชำนาญ และความเป็นกลางของผู้ประสานงานพัฒนาคลัสเตอร์ คือสิ่งจำเป็นและเป็นหัวใจของความสำเร็จของการพัฒนาคลัสเตอร์บทบาทของผู้ประสานงานพัฒนาคลัสเตอร์ นั้นไม่ได้จำกัดอยู่เพียงริเริ่มและประสานงานการพัฒนาคลัสเตอร์ในระยะแรกเท่านั้น หากแต่มีความสำคัญต่อการดำเนินงานของคลัสเตอร์ในทุกระยะ เนื่องจากเป็นบุคคลที่เป็นกลาง ที่ไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับธุรกิจของคลัสเตอร์ ดังนั้นจึงสามารถสร้างความไว้วางใจให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของคลัสเตอร์ได้ดีกว่า

CDA 1
นางบุษราพร วังคะฮาด
CDA 2
นายวันชัย เถาว์ที
CDA 3
นางนางรัตนา ตันเอี่ยม

 

กรรมการฝ่ายงานต่างๆ เช่น ฝ่ายประชาสัมพันธ์และทะเบียน ฝ่ายเหรัญญิก ฝ่ายการตลาด และฝ่ายวิชาการ

ฝ่ายประชาสัมพันธ์และทะเบียน
นายแสงเพชร ใจช่วง
ฝ่ายเหรัญญิก
น.ส.ทองเปรม วังคะฮาด
ฝ่ายการตลาด
นางวัฒนา สะอาด
ฝ่ายวิชาการ
นางเสนอ อำมาตย์มนตรี