ทะเบียนสมาชิก

รายชื่อสมาชิก

ลำดับที่ 1 :  นางสาวนงลักษณ์ สะอาด
ชื่อกลุ่ม : นางสาวนงลักษณ์ สะอาด
ที่อยู่ : 150 ม.1 หมู่บ้านชัยมงคล ถนนชยางกูร ต.โชคชัย อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร 49130

ลำดับที่ 2 :  นายวันชัย เถาว์ที
ชื่อกลุ่ม : นายวันชัย เถาว์ที
ที่อยู่ : 74 ม.1 หมู่บ้านชัยมงคล ต.โชคชัย อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร 49130

ลำดับที่ 3 : นางจิตตรา ห้วยทราย
ชื่อกลุ่ม : บ้านชัยมงคล
ที่อยู่ : 85 ม.1 หมู่บ้านชัยมงคล ต.โชคชัย อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร 49130

ลำดับที่ 4 : นางจิราพร คำภีระ
ชื่อกลุ่ม : นางจิราพร คำภีระ
ที่อยู่ : 103 ม.1 หมู่บ้านชัยมงคลต.โชคชัย อ.นิคมคำสร้อยจ.มุกดาหาร 49130

ลำดับที่ 5 : นางใบแก้ว วงษ์สวรรณ์
ชื่อกลุ่ม : นางใบแก้ว วงษ์สวรรณ์
ที่อยู่ : 14 ม.3 หมู่บ้านหนองแวงน้อยต.โชคชัย อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร 49130

ลำดับที่ 6 : นางสาวทองเปรม วังคะฮาด
ชื่อกลุ่ม : นางสาวทองเปรม วังคะฮาด
ที่อยู่ : 124 ม.1 หมู่บ้านชัยมงคลถนนชยางกูร ต.โชคชัย อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร 49130

ลำดับที่ 7 : นางสมพิศ กิ่งแก้ว
ชื่อกลุ่ม : นางสมพิศ กิ่งแก้ว
ที่อยู่ : 11 ม.2 หมู่บ้านคลองน้ำใสต.โชคชัย อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร 49130

ลำดับที่ 8 : นางวัฒนา สะอาด
ชื่อกลุ่ม : นางวัฒนา สะอาด
ที่อยู่ : 3 ม.2 หมู่บ้านคลองน้ำใสต.โชคชัย อ.นิคมคำสร้อยจ.มุกดาหาร 49130

ลำดับที่ 9 : นายแสงเพ็ชร ใจช่วง
ชื่อกลุ่ม : นายแสงเพ็ชร ใจช่วง
ที่อยู่ : 70 ม.7 หมู่บ้านดอนม่วงต.หว้านใหญ่ อ.หว้านใหญ่ จ.มุกดาหาร 49150

ลำดับที่ 10 : นางฐนิสสรณ์ กองทอง
ชื่อกลุ่ม : นางฐนิสสรณ์ กองทอง
ที่อยู่ : 99 ม.1 หมู่บ้านชัยมงคลถนนชยางกูร ต.โชคชัยอ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร 49130

ลำดับที่ 11 :  นางบุษราพร วังคะฮาด
ชื่อกลุ่ม : นางบุษราพร วังคะฮาด
ที่อยู่ : 172 ม.1 หมู่บ้านชัยมงคลถนนชยางกูร ต.โชคชัย อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร 49130

ลำดับที่ 12 :  นางผกา อั้งตุ่น
ชื่อกลุ่ม : นางผกา อั้งตุ่น
ที่อยู่ : 61 ม.1 หมู่บ้านชัยมงคลต.โชคชัย อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร 49130

ลำดับที่ 13 :  นางณรัชช์อร ชูเวช
ชื่อกลุ่ม : ไทยโปรพลาส
ที่อยู่ : 167 ม.10 หมู่บ้านเกษตรสมบูรณ์ ถนนชยางกูรต.นากอก อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร 49130

ลำดับที่ 14 :  นางรัตนา ตันเอี้ยม
ชื่อกลุ่ม : รัตนาตะกร้าสาน
ที่อยู่ : 119 หมู่ 1 หมู่บ้านชัยมงคล ถนนชยางกูรต.โชคชัย อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร 49130

ลำดับที่ 15 :  นางสมศรี ห้วยทราย
ชื่อกลุ่ม : กลุ่มสานตะกร้าพลาสติกบ้านชัยมงคล
ที่อยู่ : 65 ม.1 หมู่บ้านชัยมงคลต.โชคชัย อ.นิคมคำสร้อยจ.มุกดาหาร 49130

ลำดับที่ 16 :  นางสาวปริมประภา ห้วยทราย
ชื่อกลุ่ม : กลุ่มขวัญใจ
ที่อยู่ : 64 ม.1 หมู่บ้านชัยมงคลต.โชคชัย อ.นิคมคำสร้อยจ.มุกดาหาร 49130

ลำดับที่ 17 :  นางทองมี สมประสงค์
ชื่อกลุ่ม : นางทองมี สมประสงค์
ที่อยู่ : 126 ม.3 หมู่บ้านหนองแวงน้อย ต.โชคชัย อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร 49130

ลำดับที่ 18 :  นางจตุพร อำนะโคตร
ชื่อกลุ่ม : นางจตุพร อำนะโคตร
ที่อยู่ : 98 ม.2 หมู่บ้านม่วงไข่ ถนนชยางกูรต.โชคชัย อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร 49130

ลำดับที่ 19 :  นางเสนอ อำมาตย์มนตรี
ชื่อกลุ่ม : กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสานตะกร้าพลาสิกบ้านม่วงไข่
ที่อยู่ : 11 ม.2 ถนนชยางกูร ต.นิคมคำสร้อย อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร 49130

ลำดับที่ 20 :  นางสำราญ ห้วยทราย
ชื่อกลุ่ม : นางสำราญ ห้วยทราย
ที่อยู่ : 116 ม.2 หมู่บ้านม่วงไข่ ถนนชยางกูรต.นิคมคำสร้อย อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร 49130