กิจกรรม

กิจกรรมออกแบบตราสินค้า

การประชุมระดมความคิดการออกแบบตราสินค้า โลโก้ของกลุ่มคลัสเตอร์ การสร้างตราสินค้า (Brand) โดยการประชุมร่วมกันออกแบบ โลโก้กลุ่มคลัสเตอร์จักสานเส้นพลาสติก 1 แบบ (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)เพื่อนำไปสู่การพัฒนาเว็บไซต์ และใช้ในการประชาสัมพันธ์ โดยจัดกิจกรรมในที่ 28-29 มีนาคม 2560 ณ ศูนย์ OTOP บ้านชัยมงคล ตำบลโชคชัย อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร

 

 

You Might Also Like