กิจกรรม

กิจกรรมสำรวจแหล่งท่องเที่ยว

การสำรวจศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยว เชื่อมโยงกับกลุ่มคลัสเตอร์จักสานเส้นพลาสติก โดยอยู่ระหว่างการผลักดันพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีความเชื่อมโยงกันเพื่อสร้างความน่าสนใจ และใช้ประชาสัมพันธ์ โดยจัดกิจกรรมในที่ 9 กุมภาพันธ์2560 อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร

You Might Also Like